Verantwoording

Kerkenraad De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o.
p/a Scriba J.D. Plaggenmars
Dominee P.H. Wolfertstraat 17
7692 AH Mariënberg

Aan: Kerkenraden en gemeenteleden van De Gereformeerde Kerken (hersteld)
Kerkenraad en gemeenteleden van de zusterkerk te Abbotsford

Mariënberg, 26 mei 2018

Geachte broeders en zusters,

Op 31 augustus 2017 is De Gereformeerde Kerk te Mariënberg e.o. door de classis Noord-Oost buiten het kerkverband geplaatst, wat op 16 december 2017 door de generale synode is bekrachtigd. Langs deze weg richt de kerkenraad van DGK Mariënberg zich tot u, broeders en zusters, omdat hij u wil vasthouden, om met u de Here te dienen in de eenheid van het ware geloof.

Opening van zaken
De GS Lansingerland 2017-2018 heeft op 16 december 2017 een publicatie doen uitgaan met onbewezen beschuldigingen richting de kerk te Mariënberg. In deze kerk zou onder meer sprake zijn van independentisme, consistoriocratie en sektarisme.

In de oproep “Keer terug naar het vaste fundament van de ware kerk!” d.d. 15 januari 2018 heeft de kerkenraad van Mariënberg een dringend appel gedaan op kerkenraden en leden van DGK (en de zusterkerk te Abbotsford) om terug te keren tot het vaste fundament van Gods Woord. In deze ‘Oproep’ is ook een beeld geschetst van de werkelijke gang van zaken met betrekking tot handelingen en besluiten van kerkelijke vergaderingen.

Het is verdrietig om te bemerken dat vanuit het kerkverband DGK de onbewezen beschuldigingen nog steeds worden gehandhaafd. Beschuldigingen die, zo heeft de kerkenraad gemerkt, bij veel leden van het kerkverband vragen hebben opgeroepen. De kerkenraad wil daarom nogmaals nadere openheid van zaken geven, door informatie die u bij de scriba van DGK Mariënberg kunt opvragen. Ook in deze brief wil de kerkenraad kort stilstaan bij de gang van zaken in het kerkverband.

Kerkverband: gave en opdracht van Christus
Het is juist, anders dan de GS-publicatie doet voorkomen, de hartelijke overtuiging van de kerkenraad van DGK Mariënberg dat het kerkverband geen ‘bijkomstigheid’ is, maar een gave en opdracht van Christus. Zoals de gemeenschap van de heiligen binnen een plaatselijke kerk wordt gevormd doordat leden hun gaven “tot nut en heil van de andere leden” (H.C. Zondag 21) gebruiken, zo mogen ook binnen het kerkverband de gemeenten elkaar zijn ‘tot een hand en een voet’.

Tot zijn verdriet moet de kerkenraad van DGK Mariënberg echter vaststellen dat het kerkverbandelijk samenleven door verscheidene meerdere vergaderingen ernstig onder druk is gezet en uiteindelijk door de generale synode definitief is verbroken. Zelfs heeft de generale synode het verzoek van DGK Mariënberg om een open gesprek (met de zgn. ‘Commissie van goede diensten’) afgewezen. Een gesprek zou alleen onder voorwaarden kunnen plaatsvinden.

Geestelijke kerkregering
Om daadwerkelijk op het gereformeerde kerkverbandelijke spoor te blijven is vóór alles nodig dat er sprake is van een geestelijke kerkregering “op de wijze die onze Here ons in zijn Woord geleerd heeft” (art. 30 NGB). In de gemeente van Christus behoort alles “in goede orde te gebeuren” (art. 1 KO). De kerkelijke vergaderingen dienen daarom “op kerkelijke wijze” (art. 30 KO) zaken te behandelen, wat inhoudt dat ze in hun handelingen en besluiten tonen écht kerk van Christus te zijn.

Het is deze kerkelijke wijze die in belangrijke mate heeft ontbroken aan handelingen en besluiten van de classis Noord-Oost. Dit is reeds zichtbaar geworden in de wijze waarop de classis bepaalde zaken heeft behandeld. De classis heeft zaken in behandeling genomen zonder dat een bezwaarschrift of verzoek uit de kerken op wettige wijze was ingediend. De classis is vervolgens meerdere keren voortgezet met toevoeging van nieuwe zaken aan de agenda.

Het is ook zeer de vraag in hoeverre een bezonnen besluitvorming kan plaatsvinden wanneer de meerderheid van de afgevaardigden zich niet behoorlijk heeft kunnen voorbereiden en geen wederhoor heeft plaatsgevonden met de kerkenraad van DGK Mariënberg. Het kerkverbandelijk samenleven moet toch gekenmerkt worden door voorzichtigheid en geduld, om zo de eenheid van de Geest te bewaren (Ef. 4:2).

Classicale hiërarchie
Een geestelijke kerkregering naar art. 30 NGB betekent ook dat het de taak van de ambtsdragers is om de gemeente te regeren door de prediking van het Woord, de bediening van de sacramenten en de tuchtuitoefening. Tot zijn verdriet moest de kerkenraad vaststellen dat de classis Noord-Oost zich volhardend indrong in de plaatselijke kerk te Mariënberg om te doen ‘wat aan de kerkenraad toebehoort’. De classis heeft onder meer besluiten genomen met betrekking tot de sacramentsbediening, de status van de predikant en een buitengewone kerkvisitatie. Besluiten waarmee de kerkenraad van DGK Mariënberg niet kon instemmen en die zijn genomen zonder deugdelijke voorbereiding en wederhoor met de kerkenraad. Een ernstige inbreuk op het gemeenteleven in DGK Mariënberg, waarmee duidelijk de gereformeerde kerkregering fundamenteel (art. 83 K.O.) in geding werd gebracht.

De classis Noord-Oost ging zelfs zo ver dat zij zich – buiten de kerkenraad om, en met beschuldigingen tegen de kerkenraad – middels een brief rechtstreeks richtte tot alle gemeenteleden van de kerk te Mariënberg. De classis betichtte in haar brief de kerkenraad van het blijven spreken van onwaarheid. Een onveranderde houding van de kerkenraad zou, zo berichtte de classis, leiden tot “grote kerkelijke consequenties”.

Buiten verband geplaatst
De verkeerde handelingen, onkerkelijke besluiten en beschuldigingen door de classis hebben de kerkenraad genoodzaakt in appel te gaan bij de appelinstantie (classis Zuid-West), terwijl de samenwerking binnen de classis Noord-Oost onmogelijk werd gemaakt. De kerkenraad heeft op deze wijze getracht de waarachtige eenheid van de kerk, naar Schrift, belijdenis en kerkorde, te handhaven. De afgevaardigden van DGK Mariënberg hebben op de classisvergadering van 31 augustus 2017 hiervan duidelijk mededeling gedaan naar art. 48 K.O. (‘censuur in meerdere vergaderingen’).

Het vervolg zal u bekend zijn, namelijk dat DGK Mariënberg nog dezelfde avond buiten het kerkverband is geplaatst. Een besluit wat nu ook door de kerken in hun breedste vergadering is bekrachtigd. In de bijgevoegde notitie ‘De Gereformeerde Kerk van Mariënberg e.o. voortgezet in 2017’ wordt nader ingegaan op de voortzetting van de kerk van Christus te Mariënberg.

Dankbaarheid en verlangen
Broeders en zusters, u zult begrijpen dat de afgelopen anderhalf jaar voor de gemeente te Mariënberg een diep ingrijpende periode is geweest. De kerkenraad meent echter onrecht te doen aan de Here, de trouwe Verbonds-God, wanneer hij met deze constatering zou eindigen. Het vaste fundament van God blijft staan (2 Tim. 2:19), wat een reden is voor grote dankbaarheid. Het heeft de kerkenraad dan ook dankbaar gestemd en ootmoedig – dat is geen eigen verdienste, maar louter genade – dat de overgrote meerderheid van de leden van de kerk te Mariënberg hun eens gegeven ja-woord voor God en Zijn heilige gemeente niet heeft herroepen. Vooral is er dankbaarheid dat de trouwe verkondiging van het Woord mocht en nog steeds mag voortgaan.

Broeders en zusters, graag spreekt de kerkenraad richting u ook verlangen uit. Verlangen om de Here te mogen dienen in de eenheid van het ware geloof. Verlangen om samen te buigen onder het juk van Christus, die ons heeft verzekerd: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Matt. 11:30; art. 28 NGB). De kerkenraad roept u hartelijk op: ‘Laten we naar het huis van de HEERE gaan, want daar staan de zetels van het recht’ (Psalm 122: 1 en 5).

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, schroomt u dan niet om contact op te nemen met de kerkenraad.

Met hartelijke broedergroet,
De kerkenraad

Bijlagen:

-Notitie ‘De Gereformeerde Kerk van Mariënberg e.o. voortgezet in 2017’.
-Overige informatie is op te vragen bij de scriba van DGK Mariënberg e.o.