Noodzaak

De Gereformeerde kerk Marienberg e.o.

ONTSTAAN

Door alle verschuivingen en veranderingen in de gereformeerde kerken vrijgemaakt en synode besluiten, die steeds minder gereformeerd werden, was reformatie noodzakelijk. Veel is er gestreden binnen de GKV kerken voor recht en waarheid naar Gods Woord. Maar, de vruchten waren: steeds meer synthese, i.p.v. antithese (steeds meer gelijkvormigheid met de wereld en de kerken om ons heen). Men wilde steeds meer eenheid met alle gereformeerde belijders.

Dit is op zich een goed streven, waar iedereen, ook binnen de GKV, achter kan/moet staan. Maar, NIET ten koste van de waarheid.

NOODZAAK

Op kerkenraden, classes, particuliere en generale synodes werden vele bezwaren ingediend, maar deze vonden veelal geen gehoor.

Vele vergaderavonden van “bezwaarden” werden bezocht door vele broeders en zusters uit het hele land. Overal werden de problemen en dwalingen steeds beter zichtbaar. De laatste generale synodes, die van Ommen (1993), Berkel/Rodenrijs (1996), Leusden (1999), Zuidhorn (2002/2003), hebben veel besluiten genomen waar wij ons niet mee konden conformeren, omdat deze besluiten in gaan tegen de Heilige Schrift en de geloofsbelijdenis. Ook de kerkenraad van Marienberg (GKV) stond voor de keuze om deze besluiten te ratificeren of gehoorzaam verwerpen. Dringende oproepen door een aantal broeders en zusters aan de toenmalige kerkenraad hebben niet mogen baten. Men wilde niet weten van terugkeer of reformatie.

En zo kwam de pijnlijke en verdrietige noodzaak tot vrijmaking van onschriftuurlijke besluiten van deze opeenvolgende generale synodes.

VOORTGEZET

Door Gods genade was er een mogelijkheid waardoor Christus Zijn kerk in Marienberg wilde voortzetten. Een kleine vijftig leden tekenden de “acte van vrijmaking of wederkeer” waardoor de Gereformeerde Kerk van Marienberg kon worden voortgezet. De datum van vrijmaking was 10 juni 2004. We zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheid die Hij heeft geschonken, maar ook is er veel verdriet om het grote aantal gemeenteleden die achterbleven.

Gezamenlijk werden er vanaf de eerste week voorbereidingen getroffen om de erediensten te beleggen. Iedereen hielp mee waar hij/zij kon. En zo konden er op zondag 13 juni 2004 de eerste erediensten worden gehouden. Ondertussen was er een voorlopig bestuur en werden een aantal gemeenteleden bereid gevonden om de preken te lezen.

Onze kerkelijke gemeente “Mariënberg en omstreken” heeft nu leden uit Mariënberg, Beerze(rveld), Enschede, Vroomshoop, en Ommen. Als onderkomen werd er een zaal gehuurd aan de Beerzerweg. Hier mogen we nu al een aantal jaren in alle rust erediensten en kerkelijke activiteiten beleggen.

DANKBAARHEID

Na veel voorbereiding konden er in een eredienst op 12 september 2004 vier ouderlingen en twee diakenen worden bevestigd in hun ambt. In deze eredienst ging voor: emeritus predikant dr. P. v. Gurp.

Hierdoor werd De Gereformeerde kerk van Marienberg opnieuw geïnstitueerd.

Medio januari 2006 hebben we dit kerkelijk gebouw “De Ark” genoemd en ons kerkblad kreeg de naam “Bouwen en Bewaren” naar Psalm 124:8 “Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft”.

Verwonderd over de leiding van de Heere die ons inzicht gaf, en dankbaar om lid te mogen zijn van een kerk die door Gods gunst gereformeerd gebleven is bidden wij, dat de Heere ons als gemeente die troost wil schenken om moedig voort te gaan, tot heil van Gods gemeente en tot eer van de Koning der Kerk, onze Heere Jezus Christus.

Dat wij deze God mogen dienen in alle levensverbanden, met alle gaven die Hij ons heeft gegeven en nog geven wil, totdat Hij komt!